พี่คลิก ผู้รอบรู้ รู้รอบ

รับตรง 59 ภาคพิเศษ ม.บูรพา
รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร
_**ค่าสมัครสอบ 500 บาท
_สมัครผ่านทางเว็บไซต์
สาขาที่เปิดรับ

___• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
______ศาสนาและปรัชญา
______ภาษาอังกฤษ
______การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
______สารสนเทศศึกษา
____หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
______จิตวิทยา
____หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
______เศรษฐศาสตร์
____หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
______นิเทศศาสตร์

___• คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
______ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
______ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์

___• คณะการจัดการและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
______การบัญชี
____หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
______การตลาด
______ธุรกิจระหว่างประเทศ
______การจัดการ
______การจัดการทรัพยากรมนุษย์
______การจัดการการท่องเที่ยว
______การจัดการการโรงแรม

___• คณะวิทยาศาสตร์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
______กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วาริชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถิติ)

___• คณะโลจิสติกส์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
______การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
______การจัดการโลจิสติกส์
____หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
______การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

___• คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
______วิศวกรรมอุตสาหการ
______วิศวกรรมเคมี
______วิศวกรรมเครื่องกล
______วิศวกรรมไฟฟ้า
______วิศวกรรมโยธา

___• คณะศึกษาศาสตร์-ภาคพิเศษ
____หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
______เทคโนโลยีทางการศึกษา

___• วิทยาลัยนานาชาติ-ภาคปกติ
____หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
______บริหารธุรกิจ-การเงิน
______บริหารธุรกิจ-การตลาด
______บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
______การจัดการโลจิสติกส์
______การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
____หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
______การติดต่อสื่อสาร-การทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
______การติดต่อสื่อสาร-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
____หลักสูตรศิลป+กรรมศาสตรบัณฑิต
______นิเทศศิลป์และการออกแบบ


คุณสมบัติ
___• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
___• มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
___• มีผลการสอบ O-NET
___• มีผลการสอบ PAT เฉพาะคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์
___• มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด


จำนวนรับ
___• รวม 1,180 คน


กระบวนการคัดเลือก
___• ยื่นผลการเรียน
___• ยื่นผลการสอบ
___• สอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Credit : http://regservice.buu.ac.th/