พี่คลิก ผู้รอบรู้ รู้รอบ

รับตรง 59 คณะทันตแพทย์ ม.มหิดลรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

*** สมัครผ่านทางไปรษณีเท่านั้น !!!! ***
กำหนดการรับสมัคร
_**ค่าสมัคร 300 บาท (ชำระผ่านทางธนาณัติ)สาขาที่เปิดรับ

___• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


คุณสมบัติ
___• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
___• อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี
___• ไม่ตาบอดสี


จำนวนรับ
___• 20 คน


กระบวนการคัดเลือก
___• สอบข้อเขียน และหัตถศึกษา
___• สอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
ระเบียบการสอบคัดเลือก
ใบสมัครเข้าศึกษา 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม