ผู้ดูแลระบบ
Click For Clever

รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ / ควรใช้เวลาข้อละกี่นาที?


ถึงแม้ระบบการรับเข้ามหาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่ก็ยังคงมีการใช้ข้อสอบแบบเดิมอยู่ดี
และหนึ่งในนั้นก็คือ 9 วิชาสามัญนั่นเองนะครับน้องๆ ซึ่งถือเป็นข้อสอบที่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาเป็นอย่างมาก 
เพราะแต่ละวิชาก็มีจำนวนข้อไม่เท่ากัน แต่มีเวลาเท่ากันชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง 
แต่ยังดีที่ตัวข้อสอบนั้นเป็นปรนัยทั้งหมด..
เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาให้ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นเอามากๆ เลยหละจ้า


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ time.gif

 
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ มีเวลาทำ 90 นาที 
แต่ละข้อควรจะใช้เวลากี่นาที ? ถึงจะคุ้มค่า และทำทันทุกข้อ ลองมาดูกันจ้า !!! 

    - วิชาฟิสิกส์ มีจำนวน 25 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 3.36 นาที/ข้อ

    - วิชาคณิตศาสตร์1 มีจำนวน 30 ข้อ / ข้อละ 2 คะแนน มี 10 ข้อ / ข้อละ 4 คะแนน มี 20 ข้อ 
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 3 นาที/ข้อ

    - วิชาคณิตศาสตร์2 มีจำนวน 30 ข้อ / ข้อละ 2 คะแนน มี 10 ข้อ / ข้อละ 4 คะแนน มี 20 ข้อ 
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 3 นาที/ข้่อ

    - วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีจำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.48 นาที/ข้อ

    - วิชาเคมี มีจำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.48 นาที/ข้อ

    - วิชาภาษาไทย มีจำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.48 นาที/ข้อ

    - วิชาสังคมศึกษา มีจำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.48 นาที/ข้อ

    - วิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.7 นาที/ข้อ

    - วิชาชีววิทยา มีจำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน
        เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำ 1.7 นาที/ข้อ
เท่าที่ดูแล้ว เหมือนว่ารูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญนั้น
จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักจากเมื่อปีที่แล้ว
เรื่องของเนื้อหานั้นก็แน่นอนว่าต้องเป็นเนื้อหาเดิมที่เราได้เรียนกัน
เพียงแต่อาจจะมีการสลับ ปรับสัดส่วนในการออกข้อสอบแต่ละเรื่องเล็กน้อย
แต่ก็อย่าได้แคร์!!! เพราะตอนนี้ยังมีเวลาให้ทบทวนพอสมควร 
รีบจัดสรรเวลากันให้ดี จะเริ่มอ่านวิชาไหนยังไง ลุยโลด!!
และสิ่งสำคัญคือการฝึกทำโจทย์เยอะๆ แล้วลองจับเวลาดู
ถ้าสามารถทำได้ตามเป้าที่เราคำนวนไว้ หรือทำได้เร็วกว่า
บอกเลยว่าแค่นี้ก็สบายใจไปหนึ่งเปราะแล้วจ้า.. 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ read.gif


>> เนื้อหาข้อสอบ 9 วิชาสามัญ <<

" ภาษาไทย " 50 ข้อ
___1. การอ่าน
___2. การเขียน
___3. การพูด การฟัง
___4. หลักการใช้ภาษา

" สังคมศึกษา " 50 ข้อ
___1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
___2. หน้าที่พลเมือง วัฒนะธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
___3. เศรษฐศาสตร์
___4. ประวัติศาสตร์
___5. ภูมิศาสตร์

" ภาษาอังกฤษ " 80 ข้อ
___1. Listening-Speaking Skills
______1. 1 Everyday communication
___2. Reading Skiils
______2.1 Academic
______2.2 General
___3. Writing
______3.1 Academic
______3.2 General

" คณิตศาสตร์ 1 " (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 30 ข้อ
___1. ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชั้่น)
___2. ระบบจำนวนจริง
___3. เรขาคณิต
___4. พีชคณิต
___5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
___6. แคลคูลัส
___7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

" คณิตสาสตร์ 2 " (พื้นฐาน) 30 ข้อ
___1. จำนวนจริงและการดำเนินการ
___2. การวัด
___3. พีชคณิต
___4. ความน่าจะเป็น

" ฟิสิกส์ " 25 ข้อ
___1. กลสาสตร์, จลนศาสตร์, แรงและการเคลื่อนที่
___2. สมบัติของสสาร, ความยืดหยุ่น
___3. ไฟฟ้่า-ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าประแสตรง, ไฟฟ้ากระแสสลับ

" เคมี " 50 ข้อ
___1. อะตอมและตารางธาตุ
___2. พันธเคมี
___3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
___4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
___5. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
___6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
___7. สมดุลเคมี
___8. กรด-เบส
___9. ไฟฟ้าเคมี
___10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
___11. เคมีอินทรีย์
___12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
___13. สารชีวะโมเลกุล

" ชีววิทยา " 80 ข้อ
___1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
___2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

" วิทยาศาสตร์ทั่วไป " 50 ข้อ
___1. พันธุกรรม
___2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
___3. อยู่ดีมีสุข
___4. อยู่อย่างปลอดภัย
___5. ธาตุและสารประกอบ
___6. ปฏิกิริยาเคมี
___7. สารชีวโมเลกุล
___8. ปิโตรเลียม
___9 .พอลิเมอร์
___10. การเคลื่อนที่
___11. แรงในธรรมชาติ
___12. คลื่นกล
___13. เสียง
___14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
___15. พลังงานนิวเคลียร์
___16. โครงสร้างโลก
___17. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
___18. แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
___19. ธรณีประวัติ
___20. กำเนิดเอกภพ
___21. ดาวฤกษ์
___22. ระบบสุริยะ
___23. เทคโนโลยีอวกาศ
___24. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์